Regulamin

Ostatnia aktualizacja: 22.05.2024.

Regulamin

 1. Postanowienia Ogólne
 2. Niniejszy serwis internetowy (dalej: „Strona”) stanowi własność i jest utrzymywany i prowadzony przez POLFARMEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Kutnie, ul Józefów 9, 99-300 Kutno, o numerze KRS 0000204258 (dalej: „Spółka”).
 3. Niniejszy dokument określa warunki korzystania (dalej „Warunki korzystania”) z usług i dostępu do informacji zawartych na Stronie: polfarmex.pl. Wchodząc na tę Stronę Użytkownik akceptuje niniejsze Warunki korzystania.
 4. Polfarmex zastrzega sobie prawo do zmian niniejszych Warunków korzystania w całości lub w części, w dowolnym czasie, poprzez aktualizację niniejszego dokumentu. Datę ostatniej aktualizacji Warunków korzystania można ustalić sprawdzając pole „Ostatnia aktualizacja” u góry niniejszego dokumentu. Wprowadzenie zmian do Warunków korzystania nie wymaga uprzedniego powiadomienia Użytkowników Serwisu.
 5. Zasady korzystania z Serwisu
 6. Treści zawarte na tej Stronie i wszelkie materiały publikowane na niej w jakiejkolwiek postaci, stanowią własność intelektualną Spółki lub licencjodawców Spółki i udzielamy użytkownikom ograniczonej, niewyłącznej i niemogącej być przedmiotem przeniesienia na osoby trzecie licencji na korzystanie z treści zawartych na Stronie.
 7. Treści umieszczone na Stronie są chronione przepisami krajowymi i umowami międzynarodowymi o ochronie praw autorskich na całym świecie. Wszelkie takie prawa są zastrzeżone. Należy zawsze uznawać nasz status (oraz status wszelkich innych zidentyfikowanych osób zamieszczających treści) jako autorów treści zawartych na naszej Stronie.
 8. Osoba korzystająca ze strony (dalej: „Użytkownik”) obowiązany jest zachowywać i odnotowywać wszelkie wzmianki odnoszące się do praw autorskich i innych praw intelektualnych na stronach zachowywanych i drukowanych z naszej Strony internetowej. Zabronione jest używanie nazwy i znaków handlowych naszej Spółki bez naszej uprzedniej pisemnej zgody. Jakiekolwiek wykorzystywanie nazwy lub znaków towarowych Spółki bez naszej zgody, stanowi naruszenie prawa.
 9. Zabronione jest dystrybuowanie, modyfikowanie i wykorzystywanie treści oraz materiałów zawartych na tej Stronie (poza materiałami do tego przeznaczonymi, zamieszczonymi w zakładce „DO POBRANIA”, które mogą być wykorzystywane przez Użytkownika wyłącznie w całości, przy jednoczesnym wskazywaniu na źródło ich pochodzenia) zarówno we fragmentach, jak i w całości, w tym jakichkolwiek treści, obrazów, materiałów audio lub wideo, w celach publicznych lub komercyjnych, bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki.
 10. O ile obowiązujące przepisy nie stanowią inaczej – wszystkie treści publikowane na tej Stronie podlegają prawu autorskiemu i nie mogą być wykorzystywane bez zgody Spółki lub innych autorów w jakikolwiek sposób, poza zgodnym z warunkami opisanymi w niniejszym dokumencie lub bezpośrednio na Stronie.
 11. Spółka, jak również inne podmioty, nie przenoszą na Użytkownika żadnych praw majątkowych i uprawnień wynikających ze znaków handlowych, patentów, praw własności czy innych praw do własności intelektualnej w ten sposób wskazanych.
 12. Autorskie prawa majątkowe do materiałów, w szczególności treści, grafik, zdjęć zawartych na Stronie Internetowej należą do Spółki.
 • Ograniczenia i wyłączenia odpowiedzialności
 1. Niniejsza Strona i jej usługi przeznaczone są dla osób zamieszkujących w Polsce. Nie gwarantujemy, że treści dostępne na lub za pośrednictwem naszej Strony nadają się do wykorzystania lub są dostępne w innych miejscach, za co Spółka nie ponosi odpowiedzialności.
 2. Użytkownik odwiedza i korzysta ze Strony na własne ryzyko. Treści na Stronie udostępniane są wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych i nie stanowią porady ani diagnozy medycznej. Informacji zawartych na Stronie nie można interpretować jako porady lub rekomendacji i nie mogą one służyć jako podstawa podejmowania decyzji lub działań, włącznie z wszelkimi informacjami o charakterze medycznym zamieszczonymi na tej Stronie, które nie mogą zastępować szczegółowej konsultacji medycznej dostosowanej do indywidualnych potrzeb pacjenta.
 3. Ani niniejsza Strona ani jej treści nie mają na celu zastąpić porady lub diagnozy pracownika służby zdrowia. W każdym przypadku zalecane jest zwrócenie się o pomoc do kompetentnego pracownika opieki zdrowotnej we wszystkich kwestiach dotyczących stanu zdrowia.
 4. Strona niniejsza może zawierać nieścisłości i błędy typograficzne. Zastrzegamy sobie prawo zmiany, korygowania i/lub doskonalenia obecnych treści, jak również programów i produktów opisywanych w informacjach zawartych na Stronie, bez uprzedzenia. Podejmujemy uzasadnione wysiłki na rzecz aktualności informacji zawartych na naszej Stronie, lecz nie gwarantujemy, w sposób wyraźny ani dorozumiany, że treści na naszej Stronie są poprawne, kompletne czy aktualne.
 5. Wszystkie treści zawarte na Stronie mają charakter wyłącznie poglądowy i nie mogą być taktowane jako źródła edukacyjne.
 6. W przypadku użytkowników biznesowych lub pracowników ochrony zdrowia, wyłączamy wszelkie dorozumiane warunki, gwarancje, oświadczenia i inne sformułowania, które mogą odnosić się do tej Strony lub treści na niej zawartych. W przypadku użytkowników-konsumentów, udostępniamy naszą Stronę wyłącznie do użytku domowego i prywatnego, zaś Użytkownik taki wyraża zgodę się na niekorzystanie z naszej Strony w celach komercyjnych lub biznesowych.
 7. Nie wyłączamy, ani nie ograniczamy naszej odpowiedzialności wobec Użytkowników Strony w sytuacjach, w jakich byłoby to niezgodne z prawem.
 8. W zakresie dopuszczonym przez właściwe przepisy, Spółka, jak również inne osoby uczestniczące w tworzeniu i prowadzeniu tej Strony, nie odpowiadają za jakiekolwiek problemy, szkody, utratę danych lub błędy w treściach zawartych na tej Stronie, jakie mogą wyniknąć – bezpośrednio, pośrednio lub przypadkowo – w związku z nawiązaniem połączenia, przeglądaniem lub ściąganiem treści w trakcie odwiedzin na tej Stronie.
 9. Spółka ma prawo zawiesić, wycofać lub ograniczyć dostępność całości lub części Strony z powodów biznesowych lub operacyjnych bez potrzeby uzasadnienia i uprzedniego zawiadomienia.
 10. Linki podmiotów trzecich
 11. Jeśli niniejsza Strona zawiera linki do innych stron i zasobów dostarczanych przez podmioty trzecie, linki te udostępniane są wyłącznie w ogólnych celach informacyjnych. Obecności takich linków nie można interpretować jako naszą akceptację dla treści linkowanych stron lub informacji, jakie Użytkownik może tam uzyskać. Nie mamy kontroli na treściami zawartymi na tych stronach lub w ich zasobach. Spółka jednocześnie nie ponosi odpowiedzialności za dostępność tych serwisów, jak również za jakiekolwiek szkody wynikające z korzystania z treści zawartych w tych serwisach. Korzystanie z tych serwisów odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika.
 12. Zasady postępowania
 13. Korzystając ze Strony, Użytkownik zobowiązuje się przestrzegać wszystkich właściwych przepisów, zasad i regulacji. Oczekujemy od użytkowników Strony, że będą respektować prawo, jak również prawa i godność innych.
 14. Zabronione jest korzystanie ze Strony i oferowanych na niej usług:
 • w sposób, który w jakikolwiek sposób narusza obowiązujące przepisy i regulacje;
 • w celu szkodzenia lub usiłowania szkodzenia lub naruszania w inny sposób praw lub godności innych;
 • w celu podawania się za inne osoby lub podmioty, w tym między innymi za przedstawiciela Spółki;
 • w celu przesyłania lub umożliwienia przesyłania wszelkiej niezamawianej lub nieuprawnionej reklamy, materiałów promocyjnych innego rodzaju lub jakichkolwiek innych form nagabywania;
 • w celu zamieszczania w formie ramki lub mirroringu dowolnej części Strony;
 • w celu tworzenia bazy danych poprzez ściąganie i przechowywanie treści Strony;
 • w celu świadomego przesyłania lub zamieszczania wszelkich danych i materiałów zawierających wirusy, trojany, robaki, oprogramowanie typu spyware, adware, inne szkodliwe oprogramowanie lub podobnego rodzaju kod komputerowy, którego celem jest zakłócanie działania programów i sprzętu komputerowego;
 • w celu uzyskania nieuprawionego dostępu do naszej Strony, serwera, na którym jest ona przechowywana, lub dowolnego serwera, komputera lub bazy danych związanej z naszą Stroną.
 1. Każde naruszenie opisane w pkt 2 powyżej Spółka zgłosi odpowiednim organom uprawnionym do zapewnienia przestrzegania prawa i będzie z nimi współpracować, w tym poprzez ujawnienie im tożsamości Użytkownika naruszającego niniejszy regulamin lub obowiązujące przepisy prawa.
 2. Użytkownicy Strony ponoszą pełną odpowiedzialność za przesyłane w związku z korzystaniem ze Strony treści, w tym w zakresie, w którym mogą one naruszać prawa osób trzecich.
 3. Jeśli jakikolwiek zamieszczony przez Spółkę materiał narusza niniejsze Warunki korzystania, jest niezgodny z prawem lub w jakikolwiek sposób kłóci się ze Standardami w zakresie treści, prosimy o zasygnalizowanie tego moderatorowi pod adresem e-mailowym: aksman@polfarmex.pl. Jeśli kierując się własnym uznaniem stwierdzimy, że zgłoszenie jest uzasadnione, usuniemy przedmiotowe treści i w razie potrzeby poinformujemy o tym Użytkowników Strony.
 4. Odpowiedzialność techniczna
 5. Spółka nie gwarantuje, że Strona jest bezpieczna lub wolna od błędów, złośliwego oprogramowania czy wirusów. Po stronie Użytkownika jest takie skonfigurowanie swojego oprogramowania i sprzętu informatycznego, by mieć możliwość wejścia na Stronę i prawidłowego z niej korzystania. Zalecamy korzystanie z firewalla i oprogramowania chroniącego przed złośliwym oprogramowaniem.
 6. W zakresie dopuszczonym przez przepisy, nie odpowiadamy za jakiekolwiek uszkodzenia komputera lub innej własności Użytkownika powstałe w związku z wejściem na Stronę, bądź dostępem do, korzystaniem z i przeglądaniem treści na niej zawartych, w tym za niepożądane zdarzenia, jakie mogą zajść podczas ściągania materiałów, danych, tekstu, obrazów, materiałów wideo i audio. Ponadto w zakresie dopuszczonym przez przepisy, Spółka nie odpowiada za jakiekolwiek bezpośrednie lub pośrednie szkody, straty lub koszty, które mogą powstać w związku z niewłaściwym działaniem lub awarią Strony lub z podobnych przyczyn nie odpowiadamy także za prawdziwość i aktualność informacji zamieszczanych na lub dostępnych za pośrednictwem Strony.
 • Ochrona danych i dostępność
 1. Informacja dotycząca prywatności określa warunki, na jakich Spółka przetwarza wszelkie dane osobowe, jakie zbieramy lub jakie Użytkownik przekazuje Spółce.
 2. Wchodząc na Stronę, Użytkownik wyraża zgodę na warunki określone w Informacji dotyczącej prywatności. Warunki określone w Informacji dotyczącej prywatności są integralną częścią niniejszych Warunków korzystania.
 • Polityka prywatności
 1. Większość usług na Stronie nie wymaga uprzedniej identyfikacji, zatem udostępniamy te treści bez konieczności ujawnienia swojej tożsamości. W celu uzyskania dostępu do określonych części Strony, Użytkownik musi potwierdzić swoją tożsamość jako osoby uprawnionej do dostępu do tych części. Jeżeli Użytkownik zdecyduje się nie przekazywać Spółce wymaganych danych osobowych, akceptuje ewentualność niemożności uzyskania dostępu do określonych części tej Strony.
 2. Kanałami na Stronie z ograniczonym dostępem są treści dla profesjonalistów (osób uprawnionych do wystawiania recept i prowadzenia obrotu produktami leczniczymi) na Stronie z produktami Spółki.
 3. Warunki korzystania ze strony przez profesjonalistów

Dostęp do specjalistycznych informacji medycznych zamieszczonych na stronie, o których mowa w ustawie z dnia 6 września 2001 r., prawo farmaceutyczne (tj. Dz.U. z 2022 r., poz. 2301 z późn. zm.), jest zastrzeżony wyłącznie dla profesjonalistów, tj.: osób uprawnionych do wystawiania recept oraz  osób prowadzących obrót produktami leczniczymi, po dokonaniu weryfikacji osób zainteresowanych dostępem do ww. informacji poprzez potwierdzenie spełnienia tych warunków, polegające na odznaczeniu formuły: „Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze”.

 1. Zgodność z warunkami korzystania

Nieprzestrzeganie Warunków korzystania stanowi naruszenie zasad korzystania ze Strony i może skutkować podjęciem przez Spółkę następujących działań:

 • czasowego lub stałego wycofania Użytkownikowi prawa do korzystania ze Strony;
 • podjęcia kroków prawnych przeciwko Użytkownikowi, w celu zwrotu wszelkich kosztów na zasadzie odszkodowania (w tym uzasadnionych kosztów administracyjnych i prawnych), jakie wynikną z naruszenia Warunków korzystania;
 • ujawnienia odpowiednich informacji organom stojącym na straży przestrzegania prawa, w zakresie, jaki uznamy za niezbędny.
 1. Właściwe przepisy
 2. W przypadku kolizji między Warunkami korzystania a innymi postanowieniami zawartymi na Stronie, pierwszeństwo mają niniejsze Warunki korzystania.
 3. Warunki korzystania, ich treść i sposób sformułowania (oraz wszelkie pozaumowne spory i roszczenia) podlegają prawu polskiemu.
 • Kontakt

W przypadku jakiekolwiek pytań dotyczących Strony lub niniejszych Warunków korzystania, prosimy kontaktować się z administratorem Strony na adres e-mail m.aksman@polfarmex.pl