Polityka prywatności

W trosce o zapewnienie jak najwyższego standardu ochrony Twoich danych osobowych przygotowaliśmy tę oto Politykę prywatności. W dokumencie tym znajdziesz zasady, na jakich opiera się przetwarzanie danych osobowych podczaskorzystania z naszej strony internetowej, a także sposób działania plików cookies. Bardzo prosimy, abyś zapoznał się z tymi informacjami, jeżeli będziesz korzystać z naszej strony internetowej.

Spis treści:
 1. Definicje
 2. Wstęp
 3. Dane osobowe i cele ich przetwarzania
 4. Wymóg podania danych oraz podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
 5. Okres przetwarzania danych osobowych
 6. Odbiorcy danych
 7. Pliki cookies – rodzaje plików cookies, okres ich przechowywania oraz sposób wycofania zgody na ich instalację
 8. Wtyczki mediów społecznościowych
 9. Przekazywanie danych do państw trzecich
 10. Prawa Użytkownika
 11. Postanowienia końcowe

1. Definicje

1.1. Strona internetowa – strona internetowa https://www.polfarmex.pl prowadzona przez Polfarmex S.A. z siedzibą w Kutnie, ul. Józefów 9, 99-300 Kutno.

1.2. RODO – oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

1.3. Administrator danych osobowych – podmiot ustalający cele i sposoby przetwarzania danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, administratorem danych osobowych użytkowników strony internetowej jest Polfarmex S.A. z siedzibą w Kutnie, ul. Józefów 9, 99-300 Kutno.

1.4. Fundacja – Fundacja Rodziny Wośko z siedzibą w Siemienicach, Siemienice 18, 99-314 Krzyżanów.

1.5. Użytkownik – każda osoba odwiedzająca stronę internetową Polfarmex S.A.
W przypadku prowadzenia korespondencji z Fundacją, administratorem danych osobowych jest Fundacja.

1.6. Dane osobowe – oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej (zgodnie z art. 4 pkt. 1 RODO).

1.7. Pliki cookies – to niewielkie pliki tekstowe zapisywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym użytkownika podczas korzystania ze Strony internetowej.

2. Wstęp

2.1. Zachowanie poufności, ochrona danych oraz respektowanie praw osób, których dotyczą przetwarzane dane, są dla Polfarmex S.A. niezwykle ważne i chcemy, aby każda osoba, której dane przetwarzamy wiedziała, że stosujemy się do wymagań wynikających z RODO. W związku z tym Polfarmex S.A. stosuje odpowiednie środki ochrony danych jak też na bieżąco monitoruje bezpieczeństwo danych oraz aktywnie reaguje na zidentyfikowane zagrożenia i reaguje na wszelkie wnioski osób, których dotyczą dane.

2.2. Poprzez bezpieczeństwo danych osobowych należy rozumieć zapewnienie ich poufności, integralności, dostępności oraz rozliczalności, poprzez wdrożenie i eksploatację niezbędnych do tego celu mechanizmów technicznych i procedur organizacyjnych.

2.3. Celem przedstawienia niniejszej informacji jest ochrona interesów osób, których dane dotyczą poprzez zapewnienie dostępu do niezbędnych informacji i umożliwienie skorzystania z praw, które przysługują każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane przez stronę internetową Polfarmex S.A.

3. Dane osobowe i cele ich przetwarzania

3.1. Dane osobowe, w zależności od indywidualnych potrzeb, przetwarzane będą w następujących celach:
1) przyjmowania i rozpatrywania wniosków do Polfarmex S.A. i Fundacji,
2) prowadzenia korespondencji, realizacji odpowiedzi na pytania i wnioski kierowane do Polfarmex S.A oraz do Fundacji,
3) przyjmowania i rejestracji zgłoszeń dotyczących działań niepożądanych produktów leczniczych i przekazywania tych informacji do właściwego organu.

4. Wymóg podania danych oraz podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

4.1. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji ww. celów, jednak dane podawane są dobrowolnie.

4.2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych będzie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, wówczas gdy dane przetwarzane będą w prawnie uzasadnionym interesie Polfarmex S.A. Prawnie uzasadnionym interesem Polfarmex S.A. jest obsługa korespondencji, udzielanie odpowiedzi na pytania, utrzymywanie kontaktów oraz wewnętrzna administracja komunikacji pkt 3.1. ppkt 1-2).

4.3. Z uwagi na charakter działalności Spółki, podstawę prawną przetwarzania danych osobowych będzie stanowić również realizacja obowiązków Spółki wynikających z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), takich jak przyjmowanie zgłoszeń i rejestrowanie działań niepożądanych leków. Podstawę prawną przetwarzania stanowią przepisy art. 9 ust. 2 lit. i) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego w postaci zapewnienia wysokich standardów jakości i bezpieczeństwa produktów leczniczych. Obowiązek prawny wynika z art. art. 36d, art. 36e art. 36g ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne. Podanie danych jest niezbędne realizacji ww. obowiązków prawnych ciążących na administratorze, bez podania wymaganych danych nie jest możliwe przyjęcie i zarejestrowanie zgłoszenia (pkt 3.1. ppkt 3).

5. Okres przetwarzania danych osobowych

5.1. Dane osobowe przetwarzane na potrzeby prowadzenia korespondencji oraz w związku z udzielaniem odpowiedzi na zapytania będą usuwane sukcesywnie po ustaniu ich przydatności (pkt 3.1. ppkt 1 – 2).

5.2. Dane osobowe dotyczące osób zgłaszających działania niepożądane leków (pkt 3.1. ppkt 3) będą przetwarzane przez okres ważności pozwolenia na dopuszczenie do obrotu produktu leczniczego oraz przez okres 10 lat od momentu jego wygaśnięcia.

6. Odbiorcy danych

6.1. Polfarmex S.A. przekazuje dane osobowe innym podmiotom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz Spółki w szczególności dostawcom systemów i usług informatycznych. Dane osobowe powierzane są do przetwarzania wyłącznie podmiotom zapewniającym odpowiednie standardy ochrony danych stosownie do wymagań art. 28 RODO.

6.2. Ponadto Polfarmex S.A. udostępnia dane osobowe podmiotom świadczącym usługi pocztowe oraz kurierskie. W przypadku dochodzenia roszczeń dane będą udostępniane kancelarii prawnej, sądom, komornikom sądowym lub podmiotom prowadzącym działalność windykacyjną.

6.3. Kiedy będzie to podyktowane obowiązkiem prawnym dane osobowe będą także udostępniane właściwemu Urzędowi Skarbowemu na podstawie art. 6 ust. 1 lit c) RODO, ale tylko w niezbędnym zakresie wskazanym we właściwych przepisach prawa. W przypadku gdy obowiązek taki będzie wynikał z przepisów prawa dane osobowe mogą być udostępniane sądom, prokuraturze, Policji, Krajowej Administracji Skarbowej, Straży Granicznej, ABW lub CBA.

6.4. Polfarmex S.A. w ramach realizacji obowiązku prawnego związanego z przyjmowaniem i rejestrowaniem działań niepożądanych leków udostępnia dane osobowe Europejskiej Agencji Leków. Pozostałe dane osobowe nie są przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

7. Pliki cookies – rodzaje plików cookies, okres ich przechowywania oraz sposób wycofania zgody na ich instalację

7.1. Polfarmex S.A. stosownie do przepisów art. 173 i 174 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo Telekomunikacyjne. informuje, iż w ramach działania Strony internetowej korzysta z technologii plików „cookies”. Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe zapisywane na komputerze lub urządzeniu mobilnym użytkownika podczas korzystania ze Strony internetowej.

7.2. Strona internetowa korzysta z następujących plików cookies:

„Techniczne” pliki cookies – są to pliki cookies, które są absolutnie niezbędne do prawidłowego działania strony oraz właściwej realizacji żądanych przez Państwa usług, jak również do przechowywania Państwa zgody na inne kategorie plików cookie. Możecie je Państwo wyłączyć w ustawieniach przeglądarki, ale może to wpłynąć na funkcjonowanie strony.

„Analityczne” pliki cookies – są to pliki cookies, które instalowane są przez Google Analytics. Są one wykorzystywane do ulepszania naszej strony internetowej poprzez zbieranie i przedstawianie informacji o tym, jak Państwo z niej korzystają. Pliki cookie zbierają informacje w sposób, który nie pozwala na bezpośrednią identyfikację osób. Instalacja analitycznych plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika wymaga jego zgody.

Cookie

Typ domeny

Rodzaj cookies

Opis

Czas przechowywania

_ga

.polfarmex.pl

Analityczne

Plik cookie _ga, instalowany przez Google Analytics, oblicza dane dotyczące odwiedzających, sesji i kampanii, a także śledzi wykorzystanie witryny na potrzeby raportu analitycznego witryny.

2 lata

_gid

.polfarmex.pl

Analityczne

Plik cookie _gid, instalowany przez Google Analytics, przechowuje informacje o sposobie korzystania z witryny przez odwiedzających, a także tworzy raport analityczny dotyczący wydajności witryny. Niektóre z gromadzonych danych obejmują liczbę odwiedzających, ich źródło oraz anonimowe

1 dzień

PHPSESSID

.polfarmex.pl

Techniczne

Ten plik cookie jest natywny dla aplikacji PHP. Ten plik cookie służy do przechowywania i identyfikacji unikalnego identyfikatora sesji użytkownika w celu zarządzania sesją użytkownika w witrynie. Ten plik cookie jest plikiem sesyjnym i jest usuwany po zamknięciu wszystkich okien przeglądarki.

Na czas sesji

_gat

.polfarmex.pl

Analityczne

Ten plik cookie jest instalowany przez Google Universal Analytics, aby ograniczyć liczbę zapytań, a tym samym ograniczyć gromadzenie danych na stronach o dużym natężeniu ruchu.

1 minuta

7.3. Wycofanie zgody lub sprzeciw na wykorzystywanie plików można zrealizować w dowolnym momencie poprzez skorzystanie z przycisku oznaczonego ikoną   który widoczny jest po lewej stronie na dole Strony internetowej. Użycie tego przycisku umożliwia ponowne wyświetlenie banneru cookies i zmianę dokonanych wyborów. Usunięcie zainstalowanych plików cookies możliwe jest także z poziomu używanej przeglądarki internetowej

Sposoby konfigurowania ustawień dotyczących plików cookies w poszczególnych wyszukiwarkach można znaleźć m. in. pod adresami:

Firefox – instrukcja ustawienia przeglądarki 

Chrome – instrukcja ustawienia przeglądarki

Microsoft Edge – instrukcja ustawienia przeglądarki

Safari  – instrukcja ustawienia przeglądarki

7.4. Podstawą prawną przetwarzania danych, o których mowa w pkt 7.2. lit. a) jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, dane są niezbędne do prawidłowego działania i wyświetlania Strony internetowej, nawiązania komunikacji z urządzeniem użytkownika i przesłania na nie danych.

7.5. Podstawą prawną przetwarzania analitycznych plików cookies (pkt 7.2. lit. b) będzie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, (pkt 3.2. ppkt b,c), po wyrażaniu przez Użytkownika zgody na ich instalację w myśl art. 173 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne. Ponadto podstawą prawną transferu danych związanych z przetwarzaniem plików cookies Google Analytics, które są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) jest zgoda Użytkownika wyrażona świadomie poprzez wyrażenie zgody na te pliki cookies, zgodnie z art. 49 ust. 1 lit. a) RODO, poprzez zaznaczenie checkbox’a oznaczającego zgodę na bannerze wyświetlanym podczas wejścia na Stronę internetową. 

7.6. Polfarmex S.A. będzie przetwarzał również adres IP Użytkownika, który prześle zgłoszenie działanie niepożądane produktu leczniczego poprzez formularz dostępny na stronie internetowej. Oznacza to, że Polfarmex S.A. gromadzić będzie informacje dotyczące adresu IP, tzn. informacje typie wykorzystywanej przeglądarki, języku, rodzaju systemu operacyjnego a także informacji o czasie i dacie lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego. 

8. Wtyczki mediów społecznościowych

8.1. Na stronie internetowej Polfarmex S.A., zintegrowane zostały wtyczki sieci społecznościowej Facebook, (usługodawca Meta Platforms Ireland Limited., Serpentine Avenue, Dublin 4, Irlandia) oraz LinkedIn (LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Ireland)

8.2. Użytkownik po kliknięciu w ikonę wtyczek Facebook oraz LinkedIn odsyłany jest do ww. portali. Następnie posiada możliwość polubienia, skomentowania oraz udostępniania postów dostępnych na profilu Polfarmex S.A. na ww. portalach.

8.3. Polfarmex S.A. nie ma wpływu na dane przetwarzane przez portal Facebook oraz LinkedIn. Od momentu kliknięcia przez Użytkownika w przycisk wtyczki odsyłającej do Facebooka i LinkedIna, dane osobowe są przetwarzane przez ww. portale, który stają się ich administratorem i decydują o celach i zakresie ich przetwarzania. Pliki cookies pozostawiane przez wtyczki Facebooka i LinkedIna (lub inne podmioty trzecie) mogą też być zainstalowane w urządzeniu Użytkownika po wejściu na stronę, a następnie kojarzone z danymi gromadzonymi na Facebooku i LinkedInie. Polfarmex S.A. nie ma wpływu na przetwarzanie danych przez podmioty trzecie w ten sposób.

8.4. Jeśli Użytkownik posiada konto na portalach społecznościowych Facebook oraz LinkedIn i nie chce, aby zbierały one o nim informacje za pośrednictwem Strony internetowej Polfarmex S.A, ani wiązały je z danymi już przechowywanymi przez Facebook oraz LinkedIn, wówczas musi zamknąć Stronę internetową Polfarmex S.A, wylogować się z konta użytkownika na ww. portalach, a następnie wejść ponownie na Stronę internetową Polfarmex S.A.

8.5. Informujemy także, że na Stronie internetowej Polfarmex S.A. umieszczone zostały linki do stron zewnętrznych, które nie są objęte niniejszą Polityką prywatności. Oznacza to, że poprzez link zamieszczony na naszej Stronie internetowej nastąpi przekierowanie na zewnętrzną stronę internetową. Szczegółowe informacje dot. zasad przetwarzania danych osobowych zostały opisane w politykach prywatności/klauzulach informacyjnych zamieszczonych na tych stronach internetowych.

9. Przekazywanie danych do państw trzecich

9.1. Korzystamy z narzędzi analitycznych oferowanych przez Google Analytics. Google Analytics wykorzystuje technologię „cookies”, w celu umożliwienia przeanalizowania źródeł ruchu i sposobu, w jaki odwiedzający korzystają ze Strony Internetowej. Więcej informacji na temat prywatności użytkowników podczas korzystania z narzędzia Google Analytics można znaleźć na stronie http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html

9.2 Korzystając z usług oferowanych przez Google przekazujemy Twoje dane osobowe do Google Ireland Limited, z siedzibą pod adresem Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. (dalej “Google”). Google Ireland Limited może przekazywać dalej dane osobowe poza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), do Google LLC z siedzibą w Kalifornii, Google która może przetwarzać dane osobowe (w tym przesyłać, przechowywać) je również poza granicami EOG, w tym w USA  oraz w innych krajach, w których Google lub jej partnerzy mają stosowną infrastrukturę oraz rozlokowane serwery. Podstawą prawną ewentualnego transferu danych osobowych do Google, są stosowane w umowie z Google standardowe klauzule umowne, zatwierdzone przez Komisję Europejską. W przypadku przekazywania danych do USA jest to realizowane na podstawie decyzji wykonawczej Komisji (UE) z 10 lipca 2023 r. wydanej na podstawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony danych osobowych zapewniony w ramach ochrony danych UE–USA. Google zapewnia przy tym, że przetwarzając Twoje dane osobowe zawsze stosuje odpowiednie zabezpieczenia. Ogólne informacje na temat bezpieczeństwa danych przetwarzanych przez Google można znaleźć: https://policies.google.com/privacy

10. Prawa Użytkownika

10.1. Osobie, której dane osobowe przetwarza Polfarmex S.A, przysługuje prawo do:

dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu na podstawie art. 15 RODO;

sprostowania swoich nieprawidłowych danych w przypadkach wskazanych w art. 16 RODO;

żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;

żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;

przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany w przypadkach wskazanych w art. 20 RODO;

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO.

10.2. Polfarmex S.A. informuje, że możliwa jest odmowa usunięcia danych osobowych w przypadkach, gdy Polfarmex S.A. ma obowiązek przetwarzania tych danych nałożony przez przepisy prawa polskiego lub unijnego, bądź przetwarzanie związane jest z dochodzeniem lub obroną przysługujących roszczeń.

10.3. Każda osoba, która uzna, że dotyczące jej dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, może wnieść skargę do organu nadzorczego (UODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa – https://uodo.gov.pl/pl/p/dla-obywatela),

11. Postanowienia końcowe

11.1. Polityka prywatności obowiązuje w stosunku do przetwarzania danych przez Polfarmex S.A. do strony internetowej https://www.polfarmex.pl

11.2. Z inspektorem ochrony danych można się skontaktować przesyłając list na podany powyżej adres bądź przesyłając wiadomość mailową pod adres iod@polfarmex.pl

11.3 Polityka prywatności jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana. Aktualna wersja polityki została przyjęta i obowiązuje od 19 marca 2024.