Dla akcjonariuszy

Podstawowe informacje

Dane rejestrowe

Polfarmex Spółka akcyjna zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla Łodzi-Śródmieścia, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204258

Adres: ul. Józefów 9, 99-300 Kutno
NIP: 775-000-17-11 REGON: 610003466

Kapitał zakładowy

7 006 340,00 PLN
Kapitał wpłacony w całości

Statut spółki

Ogłoszenia zarządu spółki

2023

2023-10-25 14:03:04

Zarząd spółki pod firmą „POLFARMEX” S.A. z siedzibą w Kutnie, ul. Józefów 9, 99-300 Kutno, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204258, NIP 7750001711, REGON 610003466 (zwanej dalej jako: Spółka), działając na podstawie art. 402 § 3 kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 08 listopada 2023 r., godzina 11 w siedzibie Spółki w Kutnie przy ul. Józefów 9.

Porządek obrad planowanego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy jest następujący:

 1. Otwarcie Zgromadzenia;
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
 3. Sporządzenie listy obecności uczestników Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i stwierdzenie zdolności do podejmowania uchwał;
 4. Przyjęcie porządku obrad;
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia zgody na ustanowienie przez Spółkę odpłatnej i nieograniczonej w czasie służebności przesyłu na rzecz Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie wpisanej do rejestru przedsiębiorców  KRS pod nr KRS 0000374001, REGON 142739519 na nieruchomości gruntowej położonej w Kutnie przy ul. Oporowskiej, obręb 2 Grunwald, dla której Sąd Rejonowy w Kutnie V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr LD1K/00038931/2- ograniczając zakres jej wykonywania do działki ewidencyjnej nr 20/9;
 6. Zamknięcie obrad.

 

Marek Wośko, Prezes Zarządu

2023-06-16 12:34:40

Zarząd spółki pod firmą POLFARMEX S.A. z siedzibą w Kutnie, ul. Józefów 9, 99-300 Kutno, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204258, NIP 7750001711, REGON 610003466 (zwanej dalej jako: Spółka), działając na podstawie art. 402 § 3 kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 30 czerwca 2023 r., godzina 12 w siedzibie Spółki w Kutnie przy ul. Józefów 9.

 

Porządek obrad planowanego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy jest następujący:

 

 1. Otwarcie Zgromadzenia;
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
 3. Sporządzenie listy obecności uczestników Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i stwierdzenie zdolności do podejmowania uchwał;
 4. Przyjęcie porządku obrad;
 5. Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej;
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022;
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022;
 8. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku ujawnionego za 2021 r. w związku ze złożoną korektą zeznania podatkowego za 2021 rok;
 9. Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok 2022;
 10. Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Spółki za rok 2022;
 11. Udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok 2022;
 12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności grupy kapitałowej Polfarmex za rok 2022;
 13. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Polfarmex za rok 2022;
 14. Zamknięcie obrad.

2022

2021

2021-01-22 14:05:09

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), dalej jako „Ustawa”, Polfarmex S.A. z siedzibą w Kutnie (dalej jako: „Spółka”), informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 3281 § 2 Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu określonym Ustawą.

 

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Po tym dniu akcje nie będą dokumentem potwierdzającym status akcjonariusza, lecz wyłącznie dokumentem dowodowym, niezbędnym do aktualizacji elektronicznego rejestru akcjonariuszy. Natomiast po dniu 1 marca 2026 r. nastąpi utrata ochrony praw członkowskich przez akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały złożone w spółce i nie zostały ujęte w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy.

 

W związku z powyższymi zmianami, zarząd Spółki wzywa wszystkich akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji najpóźniej do dnia 28 luty 2021 r. w siedzibie Spółki: ul. Józefów 9, 99-300 Kutno, tak by mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi. Niniejsze wezwanie jest piątym, spośród pięciu wymaganych przez wyżej wymienione przepisy prawa.

 

Zarząd Polfarmex S.A.

2020

2020-09-29

Zarząd Polfarmex S.A. w Kutnie informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki pod firmą „POLFARMEX” Spółka Akcyjna z siedzibą w Kutnie w dniu 24 września 2020r podjęło Uchwałę nr 19 w sprawie wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy Spółki.

 

Zgodnie z podjętą uchwałą podmiotem prowadzącym rejestr akcjonariuszy jest :

Bank Pekao S.A. – Dom Maklerski Pekao z siedzibą w Warszawie przy ul. Wołoskiej 18, 02-675 Warszawa, KRS 000014843, NIP 5260006841, Regon 000010205.

2020-09-30 13:06:09

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), dalej jako „Ustawa”, Polfarmex S.A. z siedzibą w Kutnie (dalej jako: „Spółka”), informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 3281 § 2 Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu określonym Ustawą.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Po tym dniu akcje nie będą dokumentem potwierdzającym status akcjonariusza, lecz wyłącznie dokumentem dowodowym, niezbędnym do aktualizacji elektronicznego rejestru akcjonariuszy. Natomiast po dniu 1 marca 2026 r. nastąpi utrata ochrony praw członkowskich przez akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały złożone w spółce i nie zostały ujęte w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy.

W związku z powyższymi zmianami, zarząd Spółki wzywa wszystkich akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji najpóźniej do dnia 28 luty 2021 r. w siedzibie Spółki: ul. Józefów 9, 99-300 Kutno, tak by mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi.

Zarząd Polfarmex S.A.

2020-10-27 11:59:13

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), dalej jako „Ustawa”, Polfarmex S.A. z siedzibą w Kutnie (dalej jako: „Spółka”), informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 3281 § 2 Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu określonym Ustawą.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Po tym dniu akcje nie będą dokumentem potwierdzającym status akcjonariusza, lecz wyłącznie dokumentem dowodowym, niezbędnym do aktualizacji elektronicznego rejestru akcjonariuszy. Natomiast po dniu 1 marca 2026 r. nastąpi utrata ochrony praw członkowskich przez akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały złożone w spółce i nie zostały ujęte w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy.

W związku z powyższymi zmianami, zarząd Spółki wzywa wszystkich akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji najpóźniej do dnia 28 luty 2021 r. w siedzibie Spółki: ul. Józefów 9, 99-300 Kutno, tak by mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi. Niniejsze wezwanie jest drugim, spośród pięciu wymaganych przez wyżej wymienione przepisy prawa.

Zarząd Polfarmex S.A.

2020-11-30 10:16:04

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), dalej jako „Ustawa”, Polfarmex S.A. z siedzibą w Kutnie (dalej jako: „Spółka”), informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 3281 § 2 Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu określonym Ustawą.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Po tym dniu akcje nie będą dokumentem potwierdzającym status akcjonariusza, lecz wyłącznie dokumentem dowodowym, niezbędnym do aktualizacji elektronicznego rejestru akcjonariuszy. Natomiast po dniu 1 marca 2026 r. nastąpi utrata ochrony praw członkowskich przez akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały złożone w spółce i nie zostały ujęte w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy.

W związku z powyższymi zmianami, zarząd Spółki wzywa wszystkich akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji najpóźniej do dnia 28 luty 2021 r. w siedzibie Spółki: ul. Józefów 9, 99-300 Kutno, tak by mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi. Niniejsze wezwanie jest trzecim, spośród pięciu wymaganych przez wyżej wymienione przepisy prawa.

Zarząd Polfarmex S.A.

2020-12-23 10:37:40

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r., poz. 1798), dalej jako „Ustawa”, Polfarmex S.A. z siedzibą w Kutnie (dalej jako: „Spółka”), informuje akcjonariuszy o wprowadzeniu do polskiego porządku prawnego obowiązkowej dematerializacji akcji spółek, która oznacza zastąpienie papierowej formy akcji zapisem elektronicznym w rejestrze akcjonariuszy prowadzonym przez podmiot, o którym mowa w art. 3281 § 2 Kodeksu spółek handlowych w brzmieniu określonym Ustawą.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami moc obowiązujących dokumentów akcji wydanych przez Spółkę wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 r. Po tym dniu akcje nie będą dokumentem potwierdzającym status akcjonariusza, lecz wyłącznie dokumentem dowodowym, niezbędnym do aktualizacji elektronicznego rejestru akcjonariuszy. Natomiast po dniu 1 marca 2026 r. nastąpi utrata ochrony praw członkowskich przez akcjonariuszy, których dokumenty akcji nie zostały złożone w spółce i nie zostały ujęte w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy.

W związku z powyższymi zmianami, zarząd Spółki wzywa wszystkich akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji najpóźniej do dnia 28 luty 2021 r. w siedzibie Spółki: ul. Józefów 9, 99-300 Kutno, tak by mogły być przekształcone w formę zapisu elektronicznego. Złożenie dokumentów akcji w Spółce odbywa się za pisemnym potwierdzeniem wydanym akcjonariuszowi. Niniejsze wezwanie jest czwartym, spośród pięciu wymaganych przez wyżej wymienione przepisy prawa.

Zarząd Polfarmex S.A.

Informacja o Realizacji Strategii Podatkowej