Klauzula Rekrutacja

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w procesie rekrutacyjnym

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1) zwane dalej RODO przedstawiamy poniższe informacje.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polfarmex S.A. z siedzibą w Kutnie, ul. Józefów 9, 99-300 Kutno, zwana dalej: Polfarmex S.A.

2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji.

3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 221 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 – Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320), dalej Kodeks pracy w przypadku umieszczenia w dokumentach rekrutacyjnych danych wykraczających poza zakres określony w ww. przepisach Kodeksu pracy, dane będą przetwarzane na podstawie zgody wyrażonej poprzez dobrowolne i świadome umieszczenie tych danych i informacji oraz przesłanie dokumentów aplikacyjnych (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).

4. W przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych rekrutacjach prowadzonych przez Polfarmex S.A., Pani/Pana dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

5. Osoba, której dotyczą dane, ma prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Aby wycofać zgodę należy wysłać stosowne oświadczenie na adres e-mail: iod@polfarmex.pl

6. W przypadku udziału w bieżącym procesie rekrutacji Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres tej rekrutacji i zostaną usunięte najpóźniej 1 miesiąc po jej zakończeniu. 

7. W przypadku wyrażenia zgody na udział w przyszłych procesach rekrutacji prowadzonych przez Polfarmex S.A. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą do czasu wycofania tej zgody, jednak nie dłużej niż przez okres 24 miesięcy od dnia przesłania do Polfarmex S.A. dokumentów aplikacyjnych.

8. Podanie danych osobowych w zakresie określonym w art. 221 § 1 Kodeksu pracy jest niezbędne do udziału w procesie rekrutacji.

9. Podanie danych osobowych w szerszym zakresie niż jest wskazany w art. 221 § 1 Kodeksu pracy oraz zgoda na udział w przyszłych rekrutacjach są całkowicie dobrowolne.

10. Decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, a Pani/Pana dane nie będą przetwarzane przy użyciu automatycznych mechanizmów profilowania. 

11. Przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania ich kopii; żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO; żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO; wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO; przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

12.  Jeżeli uważa Pani/Pan, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego (PUODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa). 

13. Jeśli potrzebuje Pani/Pan dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chce Pani/Pan skorzystać z przysługujących praw, prosimy o kontakt z powołanym przez Polfarmex S.A. Inspektorem Ochrony Danych e-mail: iod@polfarmex.pl