PL | EN

logo

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Polfarmex S.A. z siedzibą w Kutnie, ul. Józefów 9, 99-300 Kutno, zwana dalej: Polfarmex S.A.

W jakim celu i na jakiej podstawie Polfarmex S.A. będzie przetwarzać dane osobowe?

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prowadzenia korespondencji i ewentualnej współpracy. Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych ww. celach jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Prawnie uzasadnionym interesem Polfarmex S.A. jest prowadzenie korespondencji. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji ww. celów.

W przypadku wizyt osobistych w obiektach Polfarmex S.A. dane osobowe przetwarzane będą na potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa osób oraz ochrony mienia. Dane te będą przetwarzane w postaci wizerunku utrwalanego za pomocą kamer monitoringu wizyjnego. Podstawę prawną przetwarzania stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.

Polfarmex S.A. będzie przekazywać Pani/Pana dane osobowe innym podmiotom, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych w imieniu i na rzecz Polfarmex S.A. Ponadto Polfarmex S.A. będzie udostępniać Pani/Pana dane osobowe innym odbiorcom w szczególności organizatorom konferencji oraz sympozjów naukowych lecz tylko w przypadku, gdy osoba, której dane dotyczą będzie brała udział w takim wydarzeniu. Polfarmex S.A. będzie udostępniać dane osobowe innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa.

Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich i organizacji międzynarodowych.

Jak długo Polfarmex S.A. będzie przetwarzać dane?

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres współpracy oraz po jej zakończeniu przez okres 10 lat.

Dane osobowe w postaci wizerunku utrwalonego za pomocą kamer monitoringu wizyjnego przetwarzane będą przez okres nie dłuższy niż 3 miesiące od chwili utrwalenia nagrania.

Jakie prawa przysługują osobie, której dane dotyczą?

Przysługuje Pani/Panu prawo do:

  • dostępu do swoich danych osobowych i otrzymania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu
  • sprostowania swoich nieprawidłowych danych;
  • żądania usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym) w przypadku wystąpienia okoliczności przewidzianych w art. 17 RODO;
  • żądania ograniczenia przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych w przypadkach wskazanych w art. 21 RODO;
  • przenoszenia dostarczonych danych, przetwarzanych w sposób zautomatyzowany.

 

Jeżeli uważa Pani/Pan, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, może Pani/Pan wnieść skargę do organu nadzorczego (PUODO, ul. Stawki 2, Warszawa).

 

Kontakt

 

Jeśli potrzebuje Pani/Pan dodatkowych informacji związanych z ochroną danych osobowych lub chce Pani/Pan skorzystać z przysługujących praw, prosimy o kontakt:

Inspektor Ochrony Danych:

Łukasz Jasiński

E-mail: iod@polfarmex.pl

Polfarmex S.A. z siedzibą w Kutnie, ul. Józefów 9, 99-300 Kutno.