PL | EN

logo

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

autor: m.aksman informacje dodano: 2023-06-16 12:34:40

Zarząd spółki pod firmą POLFARMEX S.A. z siedzibą w Kutnie, ul. Józefów 9, 99-300 Kutno, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204258, NIP 7750001711, REGON 610003466 (zwanej dalej jako: Spółka), działając na podstawie art. 402 § 3 kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 30 czerwca 2023 r., godzina 12 w siedzibie Spółki w Kutnie przy ul. Józefów 9.

Porządek obrad planowanego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy jest następujący:

1.       Otwarcie Zgromadzenia;

2.       Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;

3.       Sporządzenie listy obecności uczestników Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i stwierdzenie zdolności do podejmowania uchwał;

4.       Przyjęcie porządku obrad;

5.       Podjęcie uchwały w przedmiocie wyboru Komisji Skrutacyjnej;

6.       Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2022;

7.       Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2022;

8.       Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku ujawnionego za 2021 r. w związku ze złożoną  korektą zeznania podatkowego za 2021 rok;

9.       Podjęcie uchwały o podziale zysku za rok 2022;

10.   Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Spółki za rok 2022;

11.   Udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok 2022;

12.   Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności grupy kapitałowej Polfarmex za rok 2022;

13.   Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Polfarmex za rok 2022;

14.   Zamknięcie obrad.

 

STARSZE WIADOMOŚCI