PL | EN

logo

ZAWIADOMIENIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY

autor: m.aksman informacje dodano: 2024-06-13 13:14:21

Zarząd spółki pod firmą „POLFARMEX” S.A. z siedzibą w Kutnie, ul. Józefów 9, 99-300 Kutno, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi Śródmieścia w Łodzi XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000204258, NIP 7750001711, REGON 610003466 (zwanej dalej jako: Spółka), działając na podstawie art. 402 § 3 kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 1 lipca 2024 r., godzina 12 w siedzibie Spółki w Kutnie przy ul. Józefów 9.

 

Porządek obrad planowanego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy jest następujący:

 1. Otwarcie Zgromadzenia;
 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia;
 3. Sporządzenie listy obecności uczestników Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i stwierdzenie zdolności do podejmowania uchwał;
 4. Przyjęcie porządku obrad;
 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok 2023;
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2023;
 7. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty Spółki za rok obrotowy 2023;
 8. Udzielenie absolutorium Członkom Zarządu Spółki za rok 2023;
 9. Udzielenie absolutorium Członkom Rady Nadzorczej Spółki za rok 2023;
 10. Podjęcie uchwał w sprawie powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki;
 11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu jednostki dominującej z działalności grupy kapitałowej Polfarmex za rok 2023;
 12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Polfarmex za rok 2023;
 13. Zamknięcie obrad.

 

STARSZE WIADOMOŚCI